فعالیت گروه جهادی شهدای روستای طیان

امسال چندمین سال متوالیست که اهلی روستا در قالب گروه جهادی تلاش می کنند و با کار و تلاش جهادی روستای خودشان را آباد می کنند.

این گروه قصد دارند امسال کانالی به طول ۳۵۰ متر  را ترمیم و از خاکی به بتونی بهبود بخشند.

زمین های کشاورزی که توسط این کانال آبرسانی می شوند حدود۶۰ هکتار می باشد .