برگزاری کارگاه داستان نویسی با حضور دکترخسروی

کارگاه تخصصی داستان نویسی، از سلسله کارگاههای آموزشی توانمند سازی نویسندگان لرستانی امروز در سپاه ناحیه ازنا با حضور دکتر خسروی و مدعوین محترم شهرستان برگزار شد.