یک واحد صنفی در ازنا بدلیل عدم رعایت شئونات اسلامی پلمب شد

اتاق اصناف ازنا : در اجرای ماده ۶۸ قانون نظام صنفی و الزام واحدهای صنفی به رعایت شئونات اجتماعی و مقررات صنفی طی گشت مشترک پلیس امنیت و اتاق اصناف یک واحد صنفی (کافه) با هماهنگی دادستان محترم ازنا ؛ توسط اداره نظارت بر اماکن پلیس پلمپ گردید.

مجددا تاکید میگردد کلیه واحدهای صنفی ضمن داشتن پروانه کسب موظف به رعایت قوانین ابلاغی و رعایت شئونات اسلامی در واحد صنفی و تبلیغات در فضای محیطی میباشند .