اموال رها شده دولت با مولدسازی بهینه سازی می شود

این پل محور مواصلاتی دربند به روستا های طیان و کرچیان می باشد که عملا بلا استفاده است زمستان ها پر از آب و تابستان ها خار وخاک و ….

با توجه به طرح مولد سازی جهت و واگذاری اموال راکد ، پیشنهاد میشه این پل رو به بخش خصوصی بفروشند شاید توانستند مزرعه پرورش ماهی در آن راه اندازی تا از این بلا استفادگی نجات پیدا کند.