ستاد احیاى امر به معروف و نهى از منکر

در این دیدار حجت الاسلام سپهوند شیوه اجرایی امربه معروف و نهی از منکر در تمامی صنوف ، ادارات ، مدارس و دانشگاهها را بیان و تاکید زیادی بر نظارت در زمینه امربه معروف و نهی از منکر در سطح شهرستان داشتند.