دو واحد صنفی در ازنا پلمب شد

امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
انجام شد

در اجرای ماده ۲۸ قانون نظام صنفی و الزام واحدهای صنفی به رعایت مقررات صنفی،
دو واحد صنفی با هماهنگی رئیس تعزیرات حکومتی ازنا ؛ توسط اداره نظارت بر اماکن پلیس پلمپ گردید

مجددا تاکید میگردد کلیه واحدهای صنفی ضمن داشتن پروانه کسب موظف به رعایت قوانین ابلاغی در واحد صنفی میباشند