واحد صنفی در ازنا بدلیل عدم رعایت شئونات اسلامی پلمب شد

اتاق اصناف ازنا : در اجرای ماده ۶۸ قانون نظام صنفی و الزام واحدهای صنفی به رعایت شئونات اجتماعی و مقررات صنفی طی گشت مشترک پلیس امنیت (اداره اماکن ) و اتاق اصنافیک واحد صنفی (قهوه خانه)با هماهنگی دادستان محترم ازنا ؛ توسط اداره نظارت بر اماکن پلیس پلمپ گردید و به ۳ واحد صنفی دیگر تذکر داده شد

مجددا تاکید میگردد کلیه واحدهای صنفی ضمن داشتن پروانه کسب موظف به رعایت قوانین ابلاغی و رعایت شئونات اسلامی میباشند.