بازدید سرزده و شبانه از مرکز جامع سلامت شهری

آقای آدینه، به منظور ارزیابی بررسی روند ارائه خدمات درمانی از مرکز جامع سلامت مومن آباد بازدید و از نزدیک بر نحوه خدمت رسانی پرسنل این واحد، نظارت و در جریان میزان آمادگی قرار گرفت.

شایان به ذکر است آقای آدینه بخشدار محترم مومن آباد
در این بازدید ضمن تشکر از ارائه خدمات در روزهای آغازین سال، و قدردانی از زحمات کارکنان ، از نحوه ارائه خدمات اظهار رضایت نمود.