انتقال آب شرب از روستای زرنان توسط گروه جهادی پایگاه شیخ فضل الله نوری

انتقال آب شرب از روستای زرنان به گلزار شهدای این روستا توسط گروه جهادی پایگاه شیخ فضل الله نوری این روستا.