همایش پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت هفته کار و کارگر در شهرستان ازنا برگزار گردید.

همایش پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت هفته کار و کارگر در شهرستان ازنا برگزار گردید.