دیدار بسیجیان ورزشکار با خانواده شهیدعبدالرضا جدید الاسلام از شهدای ورزشکار شهرستان

دیدار بسیجیان ورزشکار باشگاه نشاط با خانواده شهید معظم عبدالرضا جدید الاسلام از شهدای ورزشکار شهرستان