جام محلات ایرانیان به همت هیات ورزشهای همگانی شهرستان ازنا امروز با رقابت بین تیم ها آغاز شد .

جام محلات ایرانیان به همت هیات ورزشهای همگانی شهرستان ازنا امروز با رقابت بین تیم ها آغاز شد .