رزمایش فاطمی ۳

همزمان با هفته بسیج سازندگی رزمایش فاطمی ۳ با حضور ۵۰ گروه جهادی برادرو خواهر کار خود را آغاز و در عرصه های مختلف جهادی به ارائه خدمت در مناطق محروم می پردازند.