دعوت جودوکارازنایی به اردوی تیم ملی

رضا چهارمحالی جودوکار ازنایی و کاپیتان تیم ملی جودو نوجوانان جمهوری اسلامی ایران جهت حضور در مسابقات جودو بین قاره ای روسیه اعزام میشود .

این مسابقات در تاریخ ۷ اردیبهشت در کشور روسیه برگزار گردید.