قابل توجه کارکنان اداره آموزش و پرورش ازنا

اداره بهزیستی شهرستان ازنا جهت کمک به جامعه هدف خود قصد دارد اسامی معلمین و خیرینی که قصد کمک به معلولین را دارند در طرح شکرانه ی سلامت ؛ نام نویسی و سپس گواهی صادر نماید.
از متقاضیان و خیرین محترم خواهشمندیم جهت ثبت نام به واحد مشارکتهای مردمی اداره بهزیستی مراجعه نمایند.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان ازنا