دو واحد صنفی بعلت عدم رعایت شئونات اجتماعی پلمپ گردید .

.

اتاق اصناف ازنا : در اجرای ماده ۶۸ قانون نظام صنفی  و الزام واحدهای صنفی به رعایت شئونات اجتماعی و مقررات صنفی طی گشت مشترک پلیس امنیت (اداره اماکن ) و  اتاق اصناف
یک واحد صنفی (کارواش )و یک واحد صنفی( قهوه خانه) با هماهنگی  دادستان محترم ازنا ؛ توسط اداره نظارت بر اماکن پلیس پلمپ گردید و به دو  واحد صنفی دیگر  تذکر داده شد.

مجددا تاکید میگردد کلیه واحدهای صنفی ضمن داشتن پروانه کسب موظف به رعایت قوانین ابلاغی و رعایت شئونات اسلامی  میباشند.