اردوی علمی فرهنگی دانش آموزان دبیرستان خدیجه کبری (س) در بقعه متبرکه امامزادگان زید وقاسم

یه کار خوب

اردوی علمی فرهنگی دانش آموزان دبیرستان خدیجه کبری (س) در بقعه متبرکه امامزادگان زید وقاسم با همکاری اداره اوقاف شهرستان ازنا برگزار گردید.