افزايش سهمیه بلیط ازنا به مسیرهای مختلف راه آهن

امام جمعه ازنا در دیدار با مدیر کل راه آهن استان لرستان: بازگشایی پارکینگ راه آهن ازنا با توجه به ترافیک سنگین خیابان انقلاب ازنا‌ نیز با توجه به درخواست های مکرر شهروندان، ضروری است که امیداریم مورد عنایت مدیرکل راه آهن لرستان قرار بگیرد.

در این جلسه موارد زیر از سوی مدیرکل راه آهن لرستان، قول انجام و پیگیری داده شد.

راه اندازی مجدد پارکینگ راه آهن ازنا از سوی مدیرکل راه آهن لرستان از طریق پیگیری و مذاکره با راه آهن کل کشور

کسب مجوز اجازه فروش یک واگن نفتکش به شهرداری از سوی راه آهن لرستان

ساخت ادامه دیواره راه بند قطار از سوی راه آهن لرستان

افزایش سهمیه بلیط ازنا به مسیرهای مختلف راه آهن