بازدیدعلمی دانش آموزان مدرسه متوسطه اول تربیت از کارگاه های آموزش

یه کار خوب

بازدیدعلمی دانش آموزان مدرسه متوسطه اول تربیت از کارگاه های آموزش و توانمندی های مهارتی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان