تهیه و توزیع ۶۰ بسته کمک معیشتی توسط پایگاه شهید چمران

تهیه و توزیع ۶۰ بسته کمک معیشتی توسط پایگاه شهید چمران روستای گرجی و توزیع بین نیازمندان این روستا